Ένα ακόμα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο που ανήκει στο διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων, και συγκεκριμένα στο νησί της Σύρου, έλαβε το πράσινο φως για ένταξη στο ΕΣΠΑ, καθώς και κατόπιν απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ –  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 6.529.225,26 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και υλοποείται με 3 υποέργα.
Αναλυτικότερα:
Υποέργο 1: Μελέτες για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων και την επέκταση του ΧΥΤ Σύρου. Το υποέργο αφορά στην πλήρη ωρίμανση του υποέργου 2, με την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του, ήτοι τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, οριστική μελέτη, τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Υποέργο 2: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤ νήσου Σύρου. Το υποέργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, δυναμικότητας 5.800 tn/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και 928 tn/έτος προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας και τα πράσινα απόβλητα, καθώς και στην επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Σύρου με χωρητικότητα τουλάχιστον 180.000 m³.
Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και επέκταση ΧΥΤΑ ν. Σύρου». Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη για την επιτυχή υλοποίηση του υποέργου 2 λόγω της εξειδικευμένης φύσης αυτού (επεξεργασία και διάθεση αστικών αποβλήτων).
Φορέας υλοποίησης και δικαιούχος της χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η ημερομηνία λήξης της πράξης έχει οριστεί για τις 31/12/2021.
Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων εκπόνησε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το οποίο αποτελεί την ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η υλοποίηση των άνω δράσεων αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου.