Το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) δηλαδή την χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), ώστε να είναι στη συνέχεια εφικτή η εγκατάσταση δικτύων επαναφόρτισης, αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, κατά τη φάση της υλοποίησης θα εγκατασταθούν στον δήμο 44 σταθμοί φόρτισης, με δυνατότητα φόρτισης έως και 88 ηλεκτρικών οχημάτων, που θα καλύπτουν κεντροβαρικά και αναλογικά το σύνολο των συνοικιών των Βριλησσίων.
Η εκπόνηση του ΣΦΗΟ χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και περιελάμβανε:
  1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης –αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές ΗΟ – ανάπτυξη σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό.
  2. Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  3. Μελέτη κόστους/όφελους και έγκριση του έργου από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βριλησσίων (απόφαση 7/2022 ΑΔΑ: 9Φ7ΚΩ9Ρ-ΖΗΠ).
Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, κ. Ξένος Μανιατογιάννης, δήλωσε σχετικά: «Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη και επαρκή εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου υλοποιούμε πρακτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας με φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις,  εξασφαλίζοντας τις προβλεπόμενες υποδομές στο σύνολο της πόλης».