Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του ΕΣΠΑ εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής πόσιμου νερού 300 κ.μ. την ημέρα και ο αγωγός μεταφοράς αυτού για την ύδρευση του οικισμού Φούρνων του Δήμου Φούρνων Κορσέων, με συνολικό προϋπολογισμό 744.030,43 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει 3 υποέργα:

Το 1ο υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης (R.O.) για την παραγωγή πόσιμου νερού 300 κ.μ. την ημέρα με σκοπό την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Φούρνων του Δήμου Φούρνων–Κορσεών Ν. Σάμου.
Με το 2ο υποέργο θα κατασκευασθούν τα έργα υποδομής ως εξής:
1) Καταθλιπτικός αγωγός μήκους 129 μ. για την τροφοδοσία της εγκατάστασης με θαλασσινό νερό,
2) Βαρυτικός αγωγός διάθεσης της παραγόμενης άλμης χερσαίου τμήματος μήκους 129 μ. και υποθαλάσσιου τμήματος μήκους 83 μ.,
3) Καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς μήκους 2.000 μ. για την μεταφορά του παραγόμενου νερού από την εγκατάσταση έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού,
4) Όλα τα υπόλοιπα έργα υποδομής που απαιτούνται για την μονάδα επεξεργασίας νερού (διαμόρφωση γηπέδου, βάση τοποθέτησης φορητής μονάδας, περίφραξη κ.λπ.
Με το υποέργο 3 θα συνδεθεί η μονάδα με τη ΔΕΗ.
Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενώ η ημερομηνία για την οριστική υλοποίησή της ορίστηκε για τις 30/11/2019.

Δείτε την απόφαση εδώ.