Δημοσιεύθηκε, χθες Τετάρτη (13/05), το ετήσιο αναλυτικό δελτίο των Οικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα συγκριτικά με τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας μικρή αύξηση περίπου 0,96% για τον Όμιλο και 0,66% για την Εταιρεία.
Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω για τον Όμιλο κατά 14,93 % σε Ευρώ 115 εκ. το 2019 έναντι Ευρώ 135 εκ. την προηγούμενη χρήση ενώ για την Εταιρεία μειώθηκαν 14,32% σε Ευρώ 116 εκ. το 2019 από 135 εκ. το 2018.
Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε αύξηση κατά 23,89% για τον Όμιλο και 22,97% για την Εταιρεία στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 224 εκ. έναντι Ευρώ 181 εκ την προηγούμενη χρήση για τον Όμιλο και Ευρώ 223 εκ. έναντι Ευρώ 181 εκ την προηγούμενη χρήση για την Εταιρεία, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 89,74% το 2019 έναντι 73,13% το 2018 για τον Όμιλο και 89,44% το 2019 έναντι 73,21% το 2018 για την Εταιρεία.
Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων κι αποσβέσεων εξακολουθούν να καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το δανεισμό της Ομίλου όπως προκύπτει από το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA 0,90 το 2019 έναντι 0,47 το 2018 ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την εταιρεία είναι 1,80 το 2019 έναντι 1,58 το 2018.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους, αυξήθηκε σημαντικά σε 42,27% το 2019 έναντι 33,24% το 2018 για τον Όμιλο και 41,33% το 2019, έναντι 33,13 % το 2018 για την Εταιρεία.
Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, αυξήθηκε συνολικά σε 10,30 % το 2019, έναντι 10,14 % το 2018 για τον Όμιλο ενώ για την Εταιρεία το ποσοστό κυμάνθηκε σε 10,05% το 2019 από 10,11% το 2018 .
Μικρή αύξηση παρουσίασε η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) 6,89 % το 2019, έναντι 6,53 % το 2018 για τον Όμιλο ενώ για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,83% για το 2019 έναντι 6,54% το 2018.
Εξέλιξη του χρέους
Το καθαρό χρέος (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και διαμορφώνεται για τον Όμιλο σε Ευρώ 201 εκ. το 2019, έναντι Ευρώ 86 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 13% σε σχέση με 8% το 2018.
Η Εταιρεία συνεχίζει να εξυπηρετεί σε τακτική βάση τις δανειακές της υποχρεώσεις. Το καθαρό χρέος για την Εταιρεία ανέρχεται σε Ευρώ 402 εκ. το 2019, έναντι Ευρώ 286 εκ. το 2018, ενώ ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας ανήλθε στο 23% το έτος 2019 σε σχέση με το 22% του προηγούμενου έτους.
Ταμειακές ροές
Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου κρίθηκαν επαρκείς για την αποπληρωμή δανείων Ευρώ 64,2 εκ., εξόδων και τόκων Ευρώ 12,35 εκ. και την καταβολή μερισμάτων Ευρώ 42,79 εκ. Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία είναι για την αποπληρωμή δανείων Ευρώ 64,2 εκ., εξόδων και τόκων Ευρώ 12,35 εκ. και την καταβολή μερισμάτων Ευρώ 42,79 εκ..Εντός του 2019, η Εταιρεία διατήρησε το ποσό των Ευρώ 166 εκ. στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15, παράγραφος 1 του Ν. 2469/97 όπως ισχύει περί Κοινού Κεφαλαίου.
Μερισματική πολιτική
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του καταστατικού, το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα θα ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των καθαρών ετήσιων κερδών της Εταιρείας. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. 9 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, την 11η Μαϊου 2020 και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 51,45 εκ. από τα καθαρά κέρδη της χρήσης.
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ στο Δίκτυο του ΕΣΜΗΕ ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 249 εκ., (2018: Ευρώ 178 εκ.), περιλαμβανομένων και έργων τρίτων, ενώ η Εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση δεύτερης θυγατρικής καταβάλλοντας για το μετοχικό της κεφάλαιο ποσό των Ευρώ 0,3 εκ.