Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που ορίζει τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών επί του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).
Εντός τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, ο ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει Οδηγό για τυποποιημένες εγκαταστάσεις καλωδίων οπτικών ινών (ΚΟΙ) επί του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) (1 kV), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η οποία θα γνωστοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.