Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα», με Διαχειριστή του Προγράμματος το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Η απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη στις 26 Φεβρουαρίου 2020 και πρόκειται για πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ.
Η συγχρηματοδότηση καλύπτει τη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας των δαπανών από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) έως την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2014- 2021, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Οι στόχοι, το περιεχόμενο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης, οι προβλέψεις για τις διμερείς σχέσεις καθώς και ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση προσκλήσεων, επιλογής, ένταξης, χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων, επαλήθευσης δαπανών, παρακολούθησης υλοποίησης και δημοσιότητας ορίζονται στην Προγραμματική Συμφωνία και ειδικότερα στα παραρτήματα 1 και 2 αυτής και στο σύνολο τους αποτελούν παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα στα παραρτήματα της Προγραμματικής Συμφωνίας προβλέπονται οι παρακάτω ειδικοί όροι:
(α) Το Εθνικό Σημείο Επαφής υποχρεούται ειδικά ως προς το πρόγραμμα να διασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής Προγράμματος μεριμνά ώστε υπολείμματα ή εξαγόμενα υλικά στο πλαίσιο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα να επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται, επεξεργάζονται και / ή εναποτίθενται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.
(β) Ο Διαχειριστής Προγράμματος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πληροφόρηση, προβολή και δημοσιότητα του προγράμματος, καθώς και τη διακριτότητα της συνδρομής του ΧΜ ΕΟΧ μεταξύ άλλων πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις προόδου προς την ΕΕ.
(γ) O Διαχειριστής Προγράμματος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των μειώσεων των εκπομπών CO₂ και της οικονομικής αποδοτικότητας των παρεμβάσεων όσον αφορά στη μείωση του CO2, καθώς και το πρόγραμμα και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με αυτές στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις του προγράμματος.
(δ) O Διαχειριστής Προγράμματος θα διοργανώσει τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις δημοσιότητας ευρείας προβολής κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του προγράμματος, με σκοπό να παρουσιάσει καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα που εφαρμόζονται στα χρηματοδοτούμενα έργα.
(ε) Ο Διαχειριστής του Προγράμματος, στην Τελική Έκθεση του Προγράμματος θα κάνει απολογισμό σχετικά με τον αντίκτυπο που είχαν και θα έχουν τα χρηματοδοτούμενα έργα στη διάδοση γνώσεων κ α των προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα.
(στ) Το Εθνικό Σημείο Επαφής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής Προγράμματος μεριμνά ώστε οι φορείς υλοποίησης: 
I. να διατηρούν στην κυριότητα τους κτίρια που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για περίοδο κατ’ ελάχιστον 5 ετών μετά την ολοκλήρωση του έργου και ότι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια προς όφελος των στόχων των έργου για την ίδια περίοδο,
II. να έχουν ασφαλίσει καταλλήλως κτίρια που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για ζημιές και απώλειες, όπως από φωτιά, κλοπή και άλλα κανονικά ασφαλιζόμενα περιστατικά, τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και για τουλάχιστον 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του,
III. να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για τη συντήρηση κτιρίων που αγοράστηκαν, κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου του προγράμματος για τουλάχιστον 5 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Τα ειδικά μέσα για την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής καθορίζονται στην απόφαση ένταξης του έργου.

Δείτε το επίσημο ΦΕΚ εδώ