Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 672/2022 Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 792/2022 και ισχύει, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την Πρόταση του ΔΕΣΦΑ για το σχέδιο Σύμβασης που πρόκειται να συνάψουν οι Υπόχρεοι με τον Διαχειριστή για την αποζημίωσή τους από την εφαρμογή της Δράσης Δ4 «Διατήρηση αποθέματος ασφαλείας φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα από μονάδες ΗΠ με καύσιμο ΦΑ χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου».
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Ημέρα 2.11.2022
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Σχετικά αρχεία:
1) Απόφαση ΡΑΕ 792/2022 [ΦΕΚ Β’5534/26.10.2022]
2) Εισήγηση ΔΕΣΦΑ