Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-285866/22.07.2020 έγγραφο του Διαχειριστή, για την τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας.
Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει της 1005/2019 Απόφασής της, η ΡΑΕ ζήτησε από το ΔΕΣΦΑ την υποβολή εισήγησης για ριζική αναθεώρηση του πλαισίου πρόσβασης στην Εγκατάσταση, και ιδίως του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ. Επειδή εισάγονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το υφιστάμενο πλαίσιο, οι βασικές αρχές της πρότασης του Διαχειριστή (concept paper) τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ κατά το διάστημα 28.02 – 31.03.2020. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε σε περαιτέρω επεξεργασία της πρότασής του, η οποία παρουσιάστηκε στους Χρήστες ΥΦΑ σε διαδικτυακή ημερίδα στις 4 Ιουνίου 2020 και κατατέθηκαν επιπλέον σχόλια.
Βάσει των ανωτέρω, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε την τελική του πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα κείμενα:
  1. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ
  2. Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ
  3. Πρότυπη Σύμβαση-Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  4. Πρότυπη Σύμβαση-Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
Επίσης, προτείνεται νέο «Εγχειρίδιο Δημοπρασιών Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ». Το σύνολο των ως άνω κειμένων τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.
  1. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ
  2. Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ
  3. Πρότυπη Σύμβαση-Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
  4. Πρότυπη Σύμβαση-Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ
  5. Εγχειρίδιο Δημοπρασιών Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ