Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΡΑΕ:
«Η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έχει θέσει σαν στόχο τη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 31%, με το αντίστοιχο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού το 55%, μέχρι το 2030. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου αλλά και άλλων συναφών ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας μας είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και στήριξη επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς.
Η σπουδαιότητα του ορισμού ενός πλαισίου στήριξης επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς τονίζεται επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πακέτο για Καθαρή Ενέργεια για όλους του Ευρωπαίους (Clean Energy for all Europeans Package). Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδύσεων αυτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι καλό να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έσοδα από τη συμμετοχή των αποθηκευτικών σταθμών σε αγορές που αφορούν στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι εν λόγω σταθμοί, και όχι σε επιδοτήσεις και λοιπές κρατικές ενισχύσεις.
Οι αποθηκευτικοί σταθμοί μπορούν να στηρίξουν την αύξηση της διείσδυσης νέων στοχαστικών  μονάδων ΑΠΕ, που ως γνωστόν αποτελούν τη μεγαλύτερη μερίδα έργων-στόχων του ΕΣΕΚ για το 2030 (Α/Π και Φ/Β), αποθηκεύοντας την τυχόν πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργειά τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης ή τεχνικών δυσκολιών του Συστήματος ή/και Δικτύου να την απορροφήσει, και αξιοποιώντας τη όταν αυτό καταστεί δυνατό και αναγκαίο.
Επιπλέον, οι αποθηκευτικοί σταθμοί αποτελούν, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ευέλικτες μονάδες που μπορούν να παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες στους Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) στα πλαίσια στήριξης της λειτουργίας των δικτύων που διαχειρίζονται. Ενδεικτικά, μερικές από τις επικουρικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι αποθηκευτικοί σταθμοί στους Διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι:
  1. Πρωτεύων έλεγχος συχνότητας (FCR): διατήρηση του ισοζυγίου μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς σταθερότητα της συχνότητας του Συστήματος  Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Δευτερεύων έλεγχος συχνότητας (aFRR): με την αυτόματη κεντρική προσαρμογή της ενεργού ισχύος των μονάδων παραγωγής, επαναφέρει τη συχνότητα του Συστήματος στην οριζόμενη τιμή της.
  3. Τριτεύων έλεγχος συχνότητας (mFRR): αποκαθιστά την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα εφεδρεία συχνότητας, διαχειρίζεται τη συμφόρηση του Συστήματος και επαναφέρει τη συχνότητα του Συστήματος στην οριζόμενη τιμή της όταν ο δευτερεύων έλεγχος συχνότητας δεν δύναται να το κάνει.
  4. Στήριξη τάσης (voltage support): διατήρηση της τάσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με την έγχυση ή απορρόφηση άεργου ή ενεργού ισχύος.
  5. Black start: χρήση αποθηκευμένης ενέργειας για την επαναφορά του Συστήματος μετά από ολική διακοπή τροφοδοσίας (black out).
  6. Πρόγραμμα ανταπόκρισης στη ζήτηση (demand side repose, DSR): η πραγματική απόκριση του φορτίου (της ζήτησης) σε συγκεκριμένα σήματα ή κίνητρα για αλλαγή της συμπεριφοράς του.
Σε χώρες με ‘ώριμες’ αγορές ενέργειας και μηχανισμούς ευελιξίας σε ισχύ, όπως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία και η Ολλανδία, τα έσοδα από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών αποθηκευτικών σταθμών (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των περικοπών ΑΠΕ) σε συνδυασμό με τα έσοδα από τη συμμετοχή αυτών στις αγορές του Target Model και σε δραστηριότητες arbitrage, είναι σε πολλές περιπτώσεις επαρκή για τη στήριξη νέων επενδύσεων σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας.
Σε χώρες που δεν έχουν ακόμα αναπτυγμένες αγορές ενέργειας, ιδίως για αποθηκευτικούς σταθμούς, ή σε χώρες όπου τα έσοδα από τις εν λόγω αγορές δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας έργων αποθήκευσης ενέργειας, είναι σύνηθες να αναπτύσσονται και καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης κατά τα οριζόμενα και στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (2014-2020). Τέτοια καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης που αφορούν σε έργα αποθήκευσης ενέργειας είναι για παράδειγμα η μειωμένη φορολογία (Σουηδία), η μείωση (ή και εξαίρεση) των χρεώσεων χρήσης δικτύου (Γερμανία), επενδυτικές επιχορηγήσεις (Αυστρία) και η λειτουργική ενίσχυση μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών (Ιρλανδία).
Πέρα από τα χρηματοδοτικά καθεστώτα στήριξης, πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επιπλέον κίνητρα για την προώθηση ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας. Στην Ιταλία για παράδειγμα στα έργα αποθήκευσης ενέργειας δίνεται προτεραιότητα στη σύνδεση στο δίκτυο μετά από τα έργα ΑΠΕ.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στα πλαίσια στήριξης και προώθησης της διείσδυσης ΑΠΕ και της διατήρησης σε κάθε περίπτωση της τεχνικής επάρκειας και ευστάθειας των Δικτύων ΗΕ με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα παρακάτω ερωτήματα με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών. Οι ερωτήσεις αφορούν σε αποθηκευτικούς σταθμούς όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεγεθών εγκατεστημένης ισχύος, γίνεται ωστόσο διάκριση μεταξύ αποθηκευτικών σταθμών μεγάλης κλίμακας και διεσπαρμένων αποθηκευτικών σταθμών σε επίπεδο δικτύου διανομής.
Για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαβούλευση, παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις προτάσεις σας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση της Αρχής, Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019.
Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Ρ.Α.Ε. θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του».
Συνημμένα αρχεία
Ερωτηματολόγιο  (μέγεθος: 42.256 kb)