Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον ENTSOe, η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) για μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας Ελλάδας- Ιταλίας, για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης.
Αναλυτικότερα, σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφέρει:
Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.
Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/2195 Κανονισμός (ΕΕ) της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τα άρθρα 4, 5 και 6 του Κανονισμού, καθώς και το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:
«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSOe, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες». 
Ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας για τη μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας εντός του χρονικού πλαισίου εξισορρόπησης για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, στην ιστοσελίδα του ENTSO -e. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-e στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 18 Νοεμβρίου 2022 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ.