Δημόσια Διαβούλευση του ACER επί των προτάσεων του ENTSO-E σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μεθοδολογίας για τη Διασυνοριακή Συμμετοχή στους Μηχανισμούς Δυναμικότητας («ACER Public consultation on the ENTSO-E proposals for technical specifications for cross-border participation in capacity mechanisms»).
Στις 03/07/2020, ο ENTSOE (European Network of Transmission System Operators for Electricity) υπέβαλε στον ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) τις προτάσεις του σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μεθοδολογίας για τη Διασυνοριακή Συμμετοχή στους Μηχανισμούς Δυναμικότητας, σύμφωνα με το Άρθρο 26(11) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943). 
Επί αυτών των προτάσεων ο ACER κάλεσε φορείς και ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους σε Δημόσια Διαβούλευση, υποβάλλοντας τα σχόλια τους, μέχρι τις 9 Αυγούστου 2020εδώ.