Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του κανονισμού της αγοράς εξισορρόπησης και του κώδικα διαχείρισης, τίθεται σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ, σχετικά με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας:
Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ΄αριθμ. ΑΔΜΗΕ/ΔΔΑ/20448/15.11.2022 (ΡΑΕ I-340619/16.11.2022) έγγραφό του αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της Συνεχούς Διαπραγμάτευσης στην ελληνική Ενδοημερήσια Αγορά (XBID), διαπιστώθηκε από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ότι, παρότι έχουν εισαχθεί μηχανισμοί ελέγχου και επιβεβαίωσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία ελλείμματος/πλεονάσματος στις συζευγμένες αγορές, σχετικά με τις Διασυνοριακές Φυσικές Παραδόσεις που αντιστοιχούν στις εισαγωγές και εξαγωγές ανά συζευγμένη διασύνδεση στο πλαίσιο της Ενιαίας Σύζευξης Αγορών Επόμενης Ημέρας, των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών και της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής. Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόταση στοχεύει στην τροποποίηση διατάξεων των ως άνω κανονιστικών κειμένων προκειμένου να περιοριστεί ο προαναφερθείς κίνδυνος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στις 12.00μμ.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Συνημμένα αρχεία:
  1. Εισήγηση ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  2. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
  3. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ