Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της γνώμης της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/2020) θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του εν λόγω Κανονισμού.
Ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου νομοθετικού πλαισίου, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των συναφών εθνικών ενεργειακών στόχων της χώρας.
Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί του ως άνω σχεδίου. Οι απόψεις των συμμετεχόντων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 10 π.μ.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
  1. Σχέδιο Κανονισμού
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
  4. Οδηγος Υποβολης Αιτησεων ΑΠΕ