Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της έκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 589/2016, ΦΕΚ Β΄487/2017, εφεξής ο «Κώδικας») για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 (β) του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), θέτει για δεύτερη φορά σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο 1ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής, σχολίων της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης και περαιτέρω τεχνικής και νομικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.