Οι μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σε συνδυασμό με τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες που αποτελούν την κυρίαρχη τάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, δηλαδή την από-ανθρακοποίηση (decarbonization), την αποκέντρωση (decentralization) και την ψηφιοποίηση (digitalization), τα αποκαλούμενα 3 Ds, έχουν επηρεάσει και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον χώρο της ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, εστιάζει στο παρόν special report στο πεδίο της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Όπως εκτιμά ο ΣΕΒ, η παρακολούθηση των αλλαγών και η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, που θα προσαρμόζεται σε αυτές, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή του.
Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της χρονικής υστέρησης, αναπόσπαστο στοιχείο της θα πρέπει να αποτελεί η πρόβλεψη των παραγόντων, που πρόκειται να μεταβάλλουν μεσοπρόθεσμα τη ζήτηση για γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα.
Η παρούσα έκθεση καταγράφει τις αλλαγές που έχουν συμβεί στο χώρο της ενέργειας καθώς και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαγράφονται, ειδικά ως προς την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Διερευνά ταυτόχρονα τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που θα απαιτηθούν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα ώστε οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις που συντελούν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και τις θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που διαμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο.
Ο ΣΕΒ αναφέρει οικονομικούς τομείς και εντοπίζει συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που θεωρεί απαραίτητες. Για παράδειγμα κάνει λόγο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία, για την τήρηση και παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων, για τις νέες τεχνολογίες, το χρηματιστήριο ενέργειας κτλ.

Αναλυτικά τα επαγγέλματα ανά τομέα που προβλέπει ο ΣΕΦ ότι έχουν λαμπρό μέλλον:
Ανταγωνιστικότητα:
Στελέχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ενεργειακής Διαχείρισης – Διαχείρισης Αλλαγών
Γνώσεις: Οικονομικής ανάλυσης, Business, Παραγωγής – Λειτουργίας της αγοράς, Διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, Παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειακών δεδομένων.
Δεξιότητες – Ικανότητες: Διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, Συνεργασίας – Ομαδικότητας, Επικοινωνιακές δεξιότητες & Δεξιότητες Παρουσίασης και Διαπραγμάτευσης
Τεχνολογία: 
Product application – ICT development – Software development
Γνώσεις: Σχεδιασμού λύσεων, Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ΙοΤ, Συλλογής ενεργειακών δεδομένων, Διαχείρισης μεγάλων βάσεων δεδομένων (bigdata), Ψηφιακών μοντέλων πρόβλεψης.
Δεξιότητες – Ικανότητες: Αντίληψης του περιβάλλοντος- Συνεργασίας – Ομαδικότητας-Επικοινωνίας, Ικανότητες Reporting και Παρουσίασης αποτελεσμάτων
Ρυθμιστικό πλαίσιο:
Στελέχη Επιχειρηματικής ανάπτυξης – Ενεργειακής Διαχείρισης – Βιώσιμης ανάπτυξης
Γνώσεις: Ρυθμιστικού πλαισίου, διασφάλισης ποιότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείριση επενδύσεων
Δεξιότητες – Ικανότητες: Συνεργασίας – σύσταση λειτουργικών ομάδων, οργανωτικές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης
Παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων: 
Στελέχη Πληροφορικής – Στατιστικοί της Ενέργειας
Γνώσεις: Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού – Χρήσης Μοντέλων Ελέγχου και Πρόγνωσης.
Δεξιότητες – Ικανότητες: Συνεργασίας- Κατανόησης του Περιβάλλοντος Εργασίας – Reporting και παρουσίασης δεδομένων
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών: 
Στελέχη Πληροφορικής
Γνώσεις: Εφαρμογής μεθόδων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, Digital twin, Ψηφιακά μοντέλα πρόβλεψης.
Δεξιότητες – Ικανότητες: Συνεργασίας- Κατανόησης του Περιβάλλοντος Εργασίας- Προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα

Νέα μοντέλα παραγωγής:

Στελέχη Διαχείρισης αλλαγών – Ανάπτυξη Προϊόντων
Γνώσεις: Σχεδιασμού προϊόντων, Διαχείρισης της αλλαγής και ενσωμάτωσής της στην επιχείρηση, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Δεξιότητες – Ικανότητες: Συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας, ευελιξίας
Χρηματιστήριο Ενέργειας: 
Χρηματιστής Ενέργειας
Γνώσεις: Γνώση της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, Ψηφιακές γνώσεις.
Δεξιότητες – Ικανότητες: Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα, Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, Κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας, Αντίληψη των καταστάσεων – Αποφασιστικότητα – Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης – Οργανωτικές δεξιότητες- Επικοινωνία.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση του ΣΕΒ εδώ