Σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), με τον οποίο, μεταξύ άλλων, προστέθηκε άρθρο 12Α στον ν. 4425/2016 αναφορικά με την εφαρμογή Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η ΡΑΕ δημοσιεύει προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας την υπ’αριθ. 604/2022 Απόφασή της περί της τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 428/12.02.2020), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.