"

Τα έργα ΑΠΕ που επελέγησαν βάσει της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2022 Προκήρυξη δημοσίευσε με Απόφασή της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2022, η ΡΑΕ.
Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε την υπ’ αριθμ. 691/2022: α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2022 Προκήρυξη για τη διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 606/2022 Απόφασης ΡΑΕ «Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 3658/13.07.2022). β) Έκδοση των αποτελεσμάτων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2022 Προκήρυξη – εδώ ολόκληρη η Απόφαση.
Τα έργα επελέγησαν με την Ηλεκτρονική Δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη.
Στην Απόφαση δημοσιεύεται Πίνακας με την κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Προκήρυξης, των Συμμετεχόντων, οι οποίοι μειοδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της διενεργηθείσας Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι οποίοι και εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης.