Την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης ανακοινώνει η ΡΑΕ σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της δυναμικότητας για μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια και τη μεθοδολογία για τον επιμερισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας κατά τα άρθρα 10 και 16 του Κανονισμού, στην ιστοσελίδα του ENTSO -e.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-e στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ.
Η ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφέρει τα κάτωθι:
«Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.
Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2016/ 1719 Κανονισμός (ΕΕ) της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 (εφεξής ο “Κανονισμός”), με τον οποίο καθορίζονται αναλυτικοί κανόνες για τη διαζωνική κατανομή δυναμικότητας στις μελλοντικές αγορές, την καθιέρωση μιας κοινής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης διαζωνικής δυναμικότητας, τη θέσπιση ενός ενιαίου μηχανισμού κατανομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος παρέχει μακροπρόθεσμα δικαιώματα μεταφοράς και τη δυνατότητα επιστροφής μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς για μεταγενέστερη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας ή μεταβίβασης μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά.
Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό».
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τα άρθρα 6, 10 και 16 του Κανονισμού, καθώς και το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει ότι:
«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.»