Στο χρονικό διάστημα 30.12.2019-07.02.2020. η ΡΑΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την 5η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Υποβλήθηκαν σχόλια και προτάσεις από επτά (7) εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι τα κύρια σημεία της 5ης αναθεώρησης είναι:
  1. Διάθεση στους Χρήστες Μεταφοράς Ανταγωνιστικής Δυναμικότητας (competing capacity) σε ομάδα σημείων εισόδου του ΕΣΦΑ. Οι υφιστάμενοι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος υπαγορεύουν μία μέγιστη ποσότητα φυσικού αερίου που μπορεί να ρεύσει από το βόρειο προς το νότιο τμήμα του Συστήματος Μεταφοράς, και συγκεκριμένα μέσω του σταθμού ρύθμισης και συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας.  Προκειμένου και μην υπάρχει διάκριση στην πρόσβαση μεταξύ των εισόδων, αντί για τον ορισμό μέγιστης διαθέσιμης δυναμικότητας ανά σημείο διασύνδεσης, προτείνεται ο από κοινού ορισμός και δημοπράτηση δυναμικότητας από τη βόρεια ζώνη μέχρι τη συνολικά μέγιστη διαθέσιμη. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα σημεία εισόδου όπου υπάρχει ενδιαφέρον, αντί για ex ante προσδιορισμό της.
  2. Εισαγωγή της υπηρεσίας μεταφοράς ποσότητας ΦΑ αποκλειστικά από συγκεκριμένο Σημείο Εισόδου σε συγκεκριμένο Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, μέσω Συζευγμένων Μεταφορικών Ικανοτήτων (conditional capacity). Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει την περίπτωση Χρήστη Μεταφοράς ο οποίος επιθυμεί να διακινήσει ποσότητα φυσικού αερίου μεταξύ εισόδων και εξόδων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Συστήματος. Παρόλο που, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, η δέσμευση δυναμικότητας πρέπει να γίνεται διακριτά σε σημείο εισόδου και σε σημείο εξόδου (entry-exit systems), και ο Χρήστης δεν οφείλει να δηλώσει την «πορεία» του αερίου του μέσα στο Σύστημα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανώνυμων συναλλαγών οπουδήποτε, εντούτοις, σε περιπτώσεις συμφόρησης, εάν ένας Χρήστης προτίθεται να δεσμευθεί ότι αέριο που εισάγει σε μία είσοδο στο βόρειο τμήμα πρόκειται να εξαχθεί/καταναλωθεί επίσης στο βόρειο τμήμα, και άρα δεν θα συμβάλει στη συμφόρηση της Νέας Μεσημβρίας, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα να το πράξει μέσω της δέσμευσης Συζευγμένων Μεταφορικών Ικανοτήτων, επιπλέον της μέγιστης δυναμικότητας που θα οριστεί για το βόρειο τμήμα.
Ο ΔΕΣΦΑ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση, υπέβαλε νέα εισήγηση, στην οποία προτείνεται ένα νέο είδος προϊόντος δυναμικότητας, η «Συσχετισμένη Δυναμικότητα». Με το σχήμα αυτό, προσφέρεται αδιάλειπτη δυναμικότητα σε χρήστη, αλλά υπό την προϋπόθεση (συνθήκη χρήσης) ότι η δήλωσή του για την επόμενη ημέρα δύναται να περικοπεί από το Διαχειριστή σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται η συνθήκη λειτουργικής ροής που έχει περιγραφεί ανά περίπτωση.
Αυτό το σχήμα χρησιμοποιείται προκειμένου ο Διαχειριστής να μην υλοποιεί επενδύσεις σε υποδομές που μπορεί να χρειάζονται για την αποτροπή συμφόρηση σε ακραίες συνθήκες και οι οποίες δεν θα χρησιμοποιούνται όλο τον υπόλοιπο χρόνο.
Τόσο η Συζευγμένη Δυναμικότητα όσο και η Συσχετισμένη Δυναμικότητα, λόγω των περιορισμών που εισάγουν, θα προσφέρονται από το Διαχειριστή με έκπτωση, όπως αποτυπώνεται στη σχετική πρόταση συμπλήρωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
Προκειμένου η αγορά να εκφράσει τις απόψεις της για τα νέα αυτά στοιχεία, η Αρχή θέτει σήμερα την εισήγηση του Διαχειριστή σε συμπληρωματική, σύντομη δημόσια διαβούλευση.
Κατά τα ανωτέρω, επισυνάπτονται:
  1. Κωδικοποιημένο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο του Κώδικα, επειδή στηρίζεται στην αρχική πρόταση του Διαχειριστή, δεν έχει ενσωματώσει τις αλλαγές του Κεφαλαίου 11 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΑ» που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση ΡΑΕ 727/2020 (ΦΕΚ Β’ 1684/04.05.2020).
  2. Πρόταση προσθήκης άρθρου 15Α στον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.
  1. Πρόταση προσθήκης άρθρου 15Α στον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
  2. Κωδικοποιημένο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.