Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την προσαρμογή του στο Target Model.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118A, του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει:
«1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι οικονομικοί και τεχνικοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.
  1. Ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης […] τροποποιείται κατόπιν διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκρισης της ΡΑΕ, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον.»
Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74461/2975 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3150/30.7.2020), τροποποιήθηκαν τα κριτήρια χορήγησης της ΠΑΕΣΑ με σκοπό αυτά να καταστούν τεχνολογικά ουδέτερα, εισάγοντας την έννοια της απόκλισης συνόλου σταθμών ανά Συμμετέχοντα στις Αγορές και νέους ορισμούς για τις παραμέτρους ΩΑΕΣ και ΑΩΟΠΑΣ.
Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την επικαιροποιημένη εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του εγκεκριμένου Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης  (υπ΄αριθμ. 943/2019 απόφαση ΡΑΕ –  ΦΕΚ Β’ 4045/05.11.2019), ώστε, αφενός οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΔΑΠΕΕΠ που αφορούν στις εκκαθαρίσεις του ΜΜΒΑΠ και της ΠΑΕΣΑ να συνάδουν με την ως άνω Υ.Α., αφετέρου ο ΚΔΑΠΕΕΠ να εναρμονιστεί και να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει τις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
  1. Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ-Έκδοση 3.0 (τελική μορφή)
  2. Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ-Έκδοση 3.0 (με επισήμανση αλλαγών)