Σε δημόσια διαβούλευση προχωρά η ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 4585/2018, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. «εκκαθαρίζει και εισπράττει από 1.4.2019 το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων και το Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών από τους υπόχρεους Προµηθευτές ή Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ως άνω ν. 4585/2018, από 01.01.2019 καταργείται το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής και η χρέωση ΠΧΕΦΕΛ.
Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-258466/09.04.2019 έγγραφό της εισήγηση, η οποία περιλαμβάνει πρόταση τροποποίησης του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των ως άνω ρυθμίσεων.
Με βάση τα ως άνω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των διατάξεων του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, όπως υποβλήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται η Δευτέρα, 20 Μάϊου, 2019.