Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της εκ του άρθρου 69 Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την εισαγωγή μεταβατικού χαρακτήρα διάταξης στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας του Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ για το έτος 2021.
Οι υπό διαβούλευση ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και λυσιτελούς εφαρμογής της νέας διαδικασίας του Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ για το έτος 2021, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο 2019, βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.
Σημειώνεται ότι η Αρχή βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και αξιολόγησης της πρότασης του Διαχειριστή για την τροποποίηση της διαδικασίας μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα το διάστημα 31.7.2020-11.09.2020.
Σκοπός της Αρχής, είναι η διάθεση της μέγιστης Δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα, μέσω δημοπρασιών χρονοπαραθύρων εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στους Χρήστες κατά την εκτέλεση της νέας διαδικασίας Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για το 2021.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προσβλέπει στη συνεργασία των Χρηστών ώστε να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών που θα έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διατιθέμενης δυναμικότητας και την υποβάθμιση των δημοπρασιών ΥΦΑ, η πρόβλεψη των οποίων χαιρετήθηκε από όλους τους Χρήστες που συμμετείχαν  στις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που διενήργησε η Αρχή.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.
  1. LetterToRAE_AnnualPlanning-4