Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο ν. 4414/2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Προκήρυξης, καθώς και τα Παραρτήματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:
  1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
  2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
  3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Επισημαίνεται ότι η ΡΑΕ έχει αποστείλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις υπ’ αριθμ. 11/2018 και 12/2018 Γνωμοδοτήσεις, οι οποίες αφορούν την ανώτατη τιμή εκκίνησης και τη δημοπρατούμενη ισχύ. Συνεπώς τα εν λόγω θέματα θα οριστικοποιηθούν βάσει της εξέλιξης που θα υπάρξει.
Στα σχέδια Προκήρυξης υπάρχει το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο η Αρχή θα τηρήσει, για να καταστεί εφικτή η διενέργεια των εν λόγω ανταγωνιστικών διαδικασιών εντός του 2018 (Πίνακας 2).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], μέχρι και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.
Συνημμένα αρχεία
Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία Ι 
Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία ΙI 
Σχέδιο – Προκήρυξη ΑΠ Κατηγορία ΙΙI 
Σχέδιο – Παραρτήματα