"

Τη μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2023 ενέκρινε η ΡΑΕ. Με βάση τη μελέτη του ΔΕΣΦΑ η εκτίμηση για την απαιτούμενη ποσότητα είναι 4.900.000 Nm³. Παράλληλα η Αρχή ενέκρινε και τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών του κατά το διάστημα 01.01.2023 – 01.01.2024.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, κατά τις προβλέψεις του Διαχειριστή, οι αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου που θα απαιτηθούν για φέτος για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας, ανέρχονται σε περίπου 4.900.000 Nm³. Τούτο αναλογεί σε περίπου 0,07% της προβλεπόμενης ετήσιας ζήτησης φυσικού αερίου.
Εκ της ποσότητας των 4.900.000 Nm³ φυσικού αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, 4.890.000 Nm3 αφορούν στην Ιδιοκατανάλωση του ΕΣΜΦΑ και 10.000 Νm³ στις Φυσικές Απώλειες του ΕΣΜΦΑ.
Με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, από την ποσότητα των 4.890.000 Nm³ φυσικού αερίου που θα απαιτηθούν για την Ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΣΜΦΑ, 4.060.000 Nm³ (ήτοι 83% της Ιδιοκατανάλωσης) θα χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμο αέριο για τη λειτουργία του συμπιεστή Νέας Μεσημβρίας, 530.000 Nm³ (ήτοι 11% της Ιδιοκατανάλωσης) σε εγκαταστάσεις ΕΣΜΦΑ εκτός συμπιεστή και 300.000 Nm³ φυσικού αερίου (ήτοι 6% της Ιδιοκατανάλωσης) για την Ιδιοκατανάλωση στις εξαερώσεις (vent) που λαμβάνουν χώρα στις αποσυμπιέσεις και στην λειτουργία του εξοπλισμού.
Σε ό,τι αφορά τις φυσικές απώλειες του ΕΣΜΦΑ που εκτιμώνται σε περίπου 8.689 Νm³/έτος (~10.000 Νm³/έτος), 8.041 Νm³/έτος αφορούν στις φυσικές απώλειες από το χαλύβδινο δίκτυο (περίπου 93%) και 648 Νm³/έτος αφορούν στις φυσικές απώλειες από τη λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού του ΕΣΜΦΑ (περίπου 7%).
Σημειώνεται ότι το Αέριο Λειτουργίας περιλαμβάνει:
Α. Την Ιδιοκατανάλωση Αερίου που αναλύεται ως:
  1. Καύσιμο Αέριο,
  2. Εξαερώσεις (vent) από Αποσυμπιέσεις εξοπλισμού (Vented CH4 emissions),
  3. Εξαερώσεις (vent) κατά τη Λειτουργία του εξοπλισμού (Pneumatic CH4 emissions), και
Β. Τις Φυσικές Απώλειες από διαφυγές αερίου από λυόμενες συνδέσεις ή ασφαλιστικά του εξοπλισμού ΕΣΜΦΑ (Fugitive CH4 emissions).
Ο ΔΕΣΦΑ πρόκειται να συνάψει Συμφωνία-Πλαίσιο για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας με προμηθευτές Φυσικού Αερίου, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.γα του άρθρου 68 του Νόμου 4001/2011, για την προμήθεια και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΦΑ κατά το διάστημα 01.01.2023-01.01.2024.
Στην εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας θα προβλέπεται η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών από το ΔΕΣΦΑ για την πώληση, απαραίτητων για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας, ποσοτήτων Φυσικού Αερίου από τον Προμηθευτή μέσω του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών.
Η προμήθεια Φυσικού Αερίου θα κατακυρώνεται κάθε φορά στον προμηθευτή (ή στους προμηθευτές) του οποίου η προσφορά είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
Δεδομένου ότι οι εγχύσεις ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, δεν απαιτείται δέσμευση δυναμικότητας στο ΕΣΦΑ από το ΔΕΣΦΑ προς το σκοπό αυτό. Ακόμη, εκτιμάται ότι η ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που θα απαιτηθεί κατά το Έτος 2023 δεν θα υπερβεί το επίπεδο των 5.000.000 kWh/Ημέρα.