Η ΡΑΕ, με την Απόφασή της υπ’ αριθμ. 874/2019, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 931/2018 Απόφασή της αναφορικά με τον “καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, παρατείνοντας έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 τις ισχύουσες τιμές των παραμέτρων TOLup,i, TOLdn,i, VCmax, k1, k2 και Rsec”.