Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.1.2. και 13 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων, ανακοίνωσε, χθες Δευτέρα 25 Ιουνίου, την έκδοση της υπ’ αριθ. 613/25.06.2018 τελική της απόφασης με την οποία καταρτίστηκαν οι οριστικοί κατάλογοι συμμετεχόντων και αποκλεισθέντων από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ καθώς και την συνολική ισχύ δημοπράτησης για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες έργων.
Αναλυτικότερα η απόφαση της ΡΑΕ έχει ως εξής:  
α) Επί των υποβληθέντων κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)» ενστάσεων.
β) Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από τις εν λόγω Ανταγωνιστικές Διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).
γ) Οριστικοποίηση της δημοπρατούμενης ισχύος για κάθε μία από τις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018).
Η ακριβής ισχύς δημοπράτησης για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες έργων, προσδιορίζεται:
  1. για την Κατηγορία Ι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη στα 53,52 W,
  2. για την Κατηγορία ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη στα 53,40 W και
  3. για την Κατηγορία ΙΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξη στα 176,39 W.
Συγκεκριμένα:
Κατηγορία Ι: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤1MW
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
155
~ 93,66 MW
Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
22
~ 11,88 MW
Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: 53,52 MW

Κατηγορία ΙΙ: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος από 1 έως 20 MW
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
13
~ 93,44MW
Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
21
~ 103,77 MW
Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: 53,40 MW

Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος από 3 έως 50 MW
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
14
~ 308,68 MW
Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙI: 176,39 MW

 

Δείτε την ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ εδώ