Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σχετικά με τους Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 828/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 4/2019 και 5/2019 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 3578/26.09.2019).
Συγκεκριμένα, οι διαγωνιστικές κατηγορίες που αναφέρονται στην απόφαση της ΡΑΕ είναι οι εξής:
  1. Κατηγορία Ι: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20 MW
  2. Κατηγορία ΙΙ: αιολικές εγκαταστάσεις μέγιστης ισχύος παραγωγής PWIND ≤ 50 MW
Ο Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Κατηγορίας Ι (φωτοβολταϊκά) αφορά σε έργα συνολικής ισχύος 147,65 MW ενώ ο αντίστοιχος Κατάλογος για την Κατηγορία II (αιολικά) αφορά σε έργα συνολικής ισχύος 491 MW.
Δείτε την ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ εδώ