ΡΑΕ: μη αναγκαία η αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 23η Μαρτίου 2017, εξέτασε την αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της για αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 παραγρ. 3, υποπαραγρ. (α) εδάφιο (ββ) του ν. 4001/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του ν. 4427/2016 («”…Κατά τους μήνες αναπροσαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που η διαφορά του τρέχοντος λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων, είναι μεγαλύτερη από 15 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκτίμηση του λογιστικού χρέους του ίδιου χρονικού σημείου, όπως αυτό εκτιμήθηκε κατά τον προηγούμενο μήνα αναπροσαρμογής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΡΑΕ υπολογίζει το ύψος των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ κατά τρόπο ώστε η ως άνω διαφορά να καλυφθεί στους επόμενους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2017 και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου να εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017″.) και υποπαραγρ. (β) εδάφιο (αα) του ίδιου άρθρου («Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, […], εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου εντός του έτους»).

Συγκεκριμένα, η Αρχή, εξέτασε­ την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΕΛΑΠΕ), συνέκρινε την εκτίμηση για τη διαμόρφωση του σωρευτικού λογιστικού χρέους στην οποία είχε προβεί τον Δεκέμβριο 2016 βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2016)» του Λειτουργού της Αγοράς, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 621/2016 Απόφασής της (ΦΕΚ Β’ 83/20.01.2017) με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Φεβρουάριος 2017[1], διαπίστωσε τη μη αξιόλογη απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και απολογιστικών στοιχείων και έκρινε ότι διασφαλίζεται η εξυγίανση του ΕΛΑΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις.
Περαιτέρω, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη διαμορφούμενη επιτάχυνση της μείωσης του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ και με γνώμονα την αποφυγή μη εύλογων αυξομειώσεων στις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, καθώς σε περίπτωση πρόσκαιρης μείωσης πιθανολογείται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον αιφνιδιαστική αύξηση των χρεώσεων, κατόπιν ολοκλήρωσης εκκαθαρίσεων παρελθόντων ετών [2] και δεδομένων των αναπόφευκτων δυσμενών επιπτώσεων τόσο στη δυνατότητα των καταναλωτών να ανταποκριθούν σε μια απότομη επαύξηση του ενεργειακού τους κόστους όσο και εν γένει στη ρευστότητα της αγοράς, έκρινε ότι δεν παρίσταται υπό τις παρούσες συνθήκες ανάγκη αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ.
Η Αρχή θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εισροών-εκροών του ΕΛΑΠΕ, εξετάζοντας ιδίως τη διαμόρφωση του ύψους των κρίσιμων παραμέτρων στη βάση απολογιστικών και αξιόπιστων προϋπολογιστικών στοιχείων, καθώς και τα αποτελέσματα από την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των ελληνικών αρχών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της υποβολής «Σχεδίου Προσαρμογής» σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020», προκειμένου για την άσκηση της αρμοδιότητάς της κατά τις διατάξεις του ως άνω νομικού πλαισίου περί προσδιορισμού των μοναδιαίων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.
[1] Βλ. σχετικώς τα μεγέθη που αναφέρονται στο πεδίο του Ιανουαρίου 2017, ήτοι το μήνα για τον οποίο υφίστανται τα πλέον πρόσφατα απολογιστικά δεδομένα.
[2] Οριστική εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών (2012-2016) ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 30.6.2017 της, βάσει της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2762/02.09.2016).