Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης σχετικά με:
α) Καταγραφή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις αγορές φυσικού αερίου για τις χώρες του EastMed Gas και ανάλυση SWOT για κάθε χώρα,
β) Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής πρακτικής για τον υπολογισμό μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου και
γ) Ανάπτυξη εγχειρίδιου αξιολόγησης των προγραμμάτων ανάπτυξης των συστημάτων/δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.