Σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 69 του ν. 4602/2019: «13. Ειδικά για την περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11, η συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ, ανάλογα με το σημείο σύνδεσης του καταναλωτή, και για τον σκοπό αυτό τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή, η οποία εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Διαχειριστή».
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την διαδικασία υποβολής και εξέτασης των φακέλων για τη σύνδεση και έναρξη λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.
Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 28.06.2019
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως.
Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Συνημμένα αρχεία  
  1. Διαδικασία σύνδεσης (μέγεθος: 45,132 kb)
  2. Αίτηση για σύνδεση (μέγεθος: 108,5 kb)
  3. Όροι και προϋποθέσεις (μέγεθος: 45,793 kb)
  4. Πρόσθετη συμφωνία (μέγεθος: 1.457,5 kb)