Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 185Α/2022 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες προς τους διαχειριστές για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη αιτήσεων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ, Αποθήκευσης, Αντλησιοταμίευσης και Υβριδικών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων από ενδιαφερόμενους αναφορικά με την τηρούμενη διαδικασία για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον εκάστοτε αρμόδιο Διαχειριστή».
Η ΡΑΕ προχωρά στη συγκεκριμένη απόφαση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προκειμένου «να παρακολουθεί και να εποπτεύει αποτελεσματικά την εύρυθμη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και την πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα υπό όρους υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, τη μεγιστοποίηση του συντονισμού σε θέματα παροχής πληροφορίας αλλά και πρόσβασης στον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο επί του συνόλου του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας».