"

Η ΡΑΕ αποφάσισε την εγγραφή της εταιρείας «SOCAR Trading Gas & Power SARL» στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητα της ως Τρίτο Πρόσωπο, και η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: Α.Μ.Χ. 114.