Η ΡΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’78/20.1.2017).
Η πρόταση αφορά στην τροποποίηση της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ» ή «Κώδικας») ως εξής:
(αα) Για τις διαστάσεις Ποιότητας Εξυπηρέτησης που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες», το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται έως την έκδοση των Εγχειριδίων του άρθρου 21 του παρόντος, καθώς και της Απόφασης Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τις διατάξεις των οποίων ρυθμίζονται και τίθενται σε εφαρμογή Όρια Ατομικών Εγγυήσεων για όλες τις διαστάσεις Ποιότητας Εξυπηρέτησης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για διαστάσεις Ποιότητας Ενέργειας που τυχόν περιλαμβάνονται ως εγγυημένες υπηρεσίες στο ως άνω Πρόγραμμα.”
Η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την ανωτέρω τροποποίηση δεδομένου ότι τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα ρυθμίζονται κατά ένα μέρος με τις «Αποφάσεις Ρύθμισης Διανομής» (άρθρο 4 του Κώδικα) και κατά άλλο μέρος με τα «Εγχειρίδια Ποιότητας Υπηρεσιών» (άρθρο 21 του Κώδικα). 
Ως εκ τούτου, κατά το μεταβατικό στάδιο έως την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων που καλύπτουν το αντικείμενο του εν λόγω Προγράμματος, και προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, κρίνεται νομικά ορθότερο να περιληφθεί στον Κώδικα η ανωτέρω ρητή εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Απόφασης ΡΑΕ με αντικείμενο την έγκριση του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή αποτελεί ρυθμιστική προσαρμογή του «Χάρτη Υποχρεώσεων προς Καταναλωτές» (ΧΥΚ), ο οποίος καταρτίστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.3429/2005 και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή Δικτύου. Το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα της ρυθμιστικής προσαρμογής που στόχο είχε τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του ΧΥΚ έως την αντικατάστασή του από τον αντίστοιχο μηχανισμό «Ατομικών Εγγυήσεων Ποιότητας» του Κώδικα, προσδιορίστηκε με τις αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθ. 665/2013 και 165/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά ή εγγράφως, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου.