Τους Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης) για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τους Προσωρινούς Καταλόγους Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018), δημοσίευσε χθες, Τρίτη 19 Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Αναλυτικότερα η Αρχή ανέφερε τα εξής:  
«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.1.2. και 12 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων, ανακοινώνει την έκδοση της υπ’ αριθ. 542/18.06.2018 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Προσωρινοί Κατάλογοι:
Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
149
~ 91,63 MW
 Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
8
~ 52,92 MW
 Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
14
~ 308,68 MW
 Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
28
~ 13,92 MW
 Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
Πλήθος έργων
Συνολική Ισχύς
26
~ 144,29 MW
 Παράλληλα, οι Συμμετέχοντες που περιλαμβάνονται στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ της αντίστοιχης Κατηγορίας της απόφασης, έχουν δικαίωμα ένστασης έως τις 21 Ιουνίου και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της ΡΑΕ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 των Προκηρύξεων.
Ειδικότερα, “Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση .pdf ή .jpeg) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] και [email protected]”».

 

Δείτε τους επίσημους καταλόγους εδώ