Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,49 MW στο Ρέμα Ντουμνιάσκα της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.», χορήγησε με επίσημη απόφασή της, Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).