Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο « ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03942 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 566 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1216/2019 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02547/05.10.2020 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-289321/05.10.2020) αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 566 MW σε 651 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011.
Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο της αιτούσας εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, στην Δημοτική Ενότητα Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6,7 και 16 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 1/12/2020).