Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ υπ’ αριθμ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, για χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ στα κάτωθι σημεία, αποφάσισε η ΡΑΕ:
Μετοχική Σύνθεση:
  1. ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ: 20%
  2. GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20%
  3. ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε: 20% BULGARTRANSGAZ EAD (BTG): 20%
  4. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: 20%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί.