Αναφορικά με την υπηρεσία κοινής ωφέλειας «Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ανακοινώνονται από τη ΡΑΕ τα εξής:
(α) η Απόφαση ΡΑΕ 886/2020, με την οποία κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 407/27.02.2020 (ΦΕΚ Β’ 1397/15.4.2020) Απόφαση ΡΑΕ για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για περίοδο δύο ετών από την 23.6.2020 και
(β) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 (ΦΕΚ Β’ 2400/17.06.2020) «Διαδικασία επιλογής των παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, επιμερισμός των Πελατών και όροι και προϋποθέσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχύει».