Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 101,2 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε εννέα κράτη μέλη, τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε μια βιώσιμη οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα. Τα έργα αυτά βρίσκονται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.
Τα ολοκληρωμένα έργα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Υποστηρίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με συντονισμένο τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, προσελκύοντας χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, και από ιδιώτες επενδυτές.
Η επένδυση του προγράμματος LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ συμπληρωματικών πόρων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα γεωργικά, τα περιφερειακά και τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Τα έργα θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και την προστασία οικοσυστημάτων και ειδών από τα οποία εξαρτιόμαστε όλοι, στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.
Τα έργα 
  1. Προστασία της φύσης: Πέντε έργα για τη φύση στη Λετονία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία θα συμβάλουν στην αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 και της καλύτερης διασύνδεσης των προστατευόμενων περιοχών του. Πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη πρόκειται να επωφεληθούν, όπως, μεταξύ άλλων, τα δάση, τα ποτάμια, οι γεωργικές εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι τυρφώνες, τα υδρόβια είδη και τα πουλιά.
  2. Νερό: Προς υποστήριξη της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα, ένα έργο στη Γαλλία θα εισαγάγει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στην περιφέρεια Pays de la Loire. Ένα άλλο έργο στην Πολωνία θα συμβάλει στον καθαρισμό της λεκάνης απορροής του ποταμού Pilica, μέσω πιλοτικών δράσεων γαλάζιας και πράσινης υποδομής και άλλων πρωτοβουλιών.
  3. Διαχείριση αποβλήτων: Προς υποστήριξη του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, ένα έργο στο Βέλγιο θα μειώσει τα πλαστικά απόβλητα ενθαρρύνοντας τη βιωσιμότητα, με την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
  4. Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Ένα έργο στην Ουγγαρία θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τον λιγνίτη. Η χρηματοδότηση από το LIFE θα βοηθήσει τις αρχές να προβούν στη σταδιακή απανθρακοποίηση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Mátra, αντικαθιστώντας τις μονάδες λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής με τεχνολογικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Το LIFE θα βοηθήσει επίσης την περιφέρεια Małopolska της Πολωνίας να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης της για το κλίμα και την ενέργεια, με σκοπό την εξασφάλιση της δίκαιης μετάβασης. Ένα έργο στην Ιρλανδία θα αποκαταστήσει περίπου 10.000 εκτάρια τυρφώνων -μια έκταση περίπου του μεγέθους του Δουβλίνου- οι οποίοι διαθέτουν υψηλό δυναμικό αποθήκευσης άνθρακα.
  5. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η χρηματοδότηση από το LIFE θα βοηθήσει τα πορτογαλικά νησιά των Αζορών να γίνουν ανθεκτικότερα στην κλιματική αλλαγή. Η ομάδα του έργου θα βοηθήσει στην υλοποίηση του περιφερειακού προγράμματος προσαρμογής των εννέα αυτών νησιών στην κλιματική αλλαγή.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση της ευημερίας και της ευμάρειας των πολιτών μας, προστατεύοντας παράλληλα τη φύση και το κλίμα. Τα έργα LIFE έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ και πολλά χρόνια και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην πράξη. Με την τωρινή επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ θα βοηθήσουμε να διατηρηθούν πολύτιμοι φυσικοί οικότοποι, να κρατηθεί ο αέρας καθαρός και να μειωθεί η ρύπανση σε πολλές λίμνες και ποτάμια στην Ευρώπη».
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε τα ακόλουθα: «Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές των κρατών μελών να επιφέρουν πραγματικές αλλαγές στο περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων. Τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, και να στραφούν προς μια πιο πράσινη οικονομία. Έτσι θα βελτιωθεί η ανθεκτικότητά μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή».
Ιστορικό
Το πρόγραμμα LIFE  είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5 400 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1.100 έργα.
Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE καθιερώθηκαν το 2014 ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60 % η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE.