Προκηρύχθηκε, από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο διαγωνισμός για την κατασκευή αιολικού πάρκου 4,5MW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Τήνο.
Ειδικότερα, το πάρκο θα εγκατασταθεί στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας παρέχοντας επίσης υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για 14 έτη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου, ανέρχεται σε 9,55 εκατ. ευρώ πλην ΦΠΑ.
Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης του κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη του διαγωνισμού.