Δύο νέους διαγωνισμούς για φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς προκήρυξε για την 1η Ιουλίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με προσφερόμενη ισχύ 300 και 300 μεγαβάτ αντίστοιχα.
Αναλυτικότερα, η Αρχή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι εντός του 2019 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 430 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 400MW για Αιολικές εγκαταστάσεις. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2018 και τα διαθέσιμα στοιχεία των ώριμων έργων, με την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφασή της, προκηρύσσει δύο (2) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:
  1. Κατηγορία Ι:Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW).
  2. Κατηγορία ΙΙ:Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW).
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαίου 2019, 17:00
Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 441/2019).
“Η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)”.
  1. Ανακοίνωση ΡΑΕ
  2. Απόφαση ΡΑΕ 441/2019
  3. Προκήρυξη [2/2019] – Κατηγορία Ι (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW)
  4. Προκήρυξη [3/2019] – Κατηγορία ΙΙ (Αιολικοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWIND ≤ 50MW)
  5. Παραρτήματα – Κοινά για κάθε Προκήρυξη
Την ίδια ώρα, η ΡΑΕ, αναφορικά με τις προηγούμενες δημοπρασίες, αναφέρει τα κάτωθι:
«Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση  με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, συνέχισε τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες εντός του 2018 και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία τον Απρίλιο του 2019.
Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%. Επίσης, εντός του 2018 και στις αρχές του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες επίσης υπήρξε σημαντική μείωση τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας:
α) Τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 85€/MWhη μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~53,48MW), στην Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW), με τιμή εκκίνησης τα 80€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~52,92MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 90€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς  ~170,93MW).
β) Τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 81,71 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~61,94MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND ≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 79,77 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~159,65MW). Η Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW) ματαιώθηκε.
γ) Τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία. Ειδικότερα, στην Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία), με τιμή εκκίνησης τα 64,72 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 57,03€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~437,78MW)».