Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)».
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/08/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.goν.gr  (α/α συστήματος 169139) του ως άνω συστήματος, την 02/09/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 5MWp , εντός του Δήμου Ελασσόνας , με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.440.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 4.265.600,00 €, ποσό ΦΠΑ 825.600,00 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και δήλωση ετοιμότητας για σύνδεση του Φ/Β σταθμού.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας καθορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ηλέκτρισης. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΕΛ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 15.12.00.1101, 15.12.00.1103 και 54.00.00.0823 ύψους 3.400.000,00€, 40.000,00€ και 825.600,00€ για το έτος 2021, αντίστοιχα σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Ελασσόνας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο όνομα του Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Ελασσόνας), ποσού 68.800,00 ευρώ (εξηνταοκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.