Η Ελληνική Διαχειριστή Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) προχώρησε στην προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια (αγορά) λογισμικού γεωτρήσεων (well design software) για τις ανάγκες της.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, από την προαναφερθείσα διαγωνιστική διαδικασία θα αναδειχθεί ένας οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υπογράψει σύμβαση προμήθειας – αγοράς λογισμικού.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης η 10:00 π.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΔΕΥ Α.Ε. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Τέλος, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της ΕΔΕΥ του έτους 2019-2020.

Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ