Την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης αστικών λυμάτων της Νότιας Αρτέμιδος, προϋπολογισμού 1.257.845 ευρώ με ΦΠΑ, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το σχετικό έργο, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δημήτρης Μάρκου.
Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων της ΔΕ Αρτέμιδος ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.
Η μελέτη αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6 έως 14 της ΔΕ Αρτέμιδος και περιλαμβάνει:
  1. Υδραυλικές μελέτες εσωτερικών δικτύων συλλογής, αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς.
  2. Η/Μ μελέτες αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς.
  3. Στατικές μελέτες αντλιοστασίων ακαθάρτων.
  4. Υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες).
  5. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ.