Την εγγραφή της εταιρείας «FREEPOINT COMMODITIES B.V.» στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ, υπό την ιδιότητα της ως Τρίτο Πρόσωπο, και η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: Α.Μ.Χ. 95, ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).