Στην πλατφόρμα της Διαύγεια αναρτήθηκε η απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027 διαμορφώνεται βάσει του νέου αναπτυξιακού πλαισίου της Χώρας, με κεντρικό άξονα σχεδιασμού το Στόχο Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027, για μια «πιο πράσινη Ευρώπη», μέσω προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.
Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι:
  1. Ενεργειακή απόδοση – Προώθηση ΑΠΕ – Ενεργειακές Υποδομές
  2. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  3. Αστική αναζωογόνηση
  4. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων – Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
  5. Προστασία βιοποικιλότητας
  6. Τεχνική Βοήθεια

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της «Διαύγεια».