Με 58 εκ. ευρώ προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας προκήρυξε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το συγκεκριμένο έργο και η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων είναι στις 20 Απριλίου.
Όπως αναφέρεται, «στόχος της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στο αναθεωρημένο και το νέο ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας και περιλαμβάνει την κατασκευή: Μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ). Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος (ΧΥΤΥ). Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν: Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών. Κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμίκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας. Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας. Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης, προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης και δοκιμαστικής λειτουργίας των πράξεων. Υπηρεσίες συμβούλου ενεργειών δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης».