Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), αποφάσισε την παράταση της λειτουργίας των δύο εγκατεστημένων Αεριοστροβιλικών μονάδων, ισχύος 27,95 MW έκαστη στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Ηρακλείου Κρήτης, μέχρι τις 31.12.2022, προς εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού διασφάλισης επάρκειας ισχύος στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης.
Όπως αναφέρει η Αρχή στο σκεπτικό της απόφασης, η ασφάλεια εφοδιασμού της νήσου Κρήτης ιδίως μετά το έτος 2020 έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα και αποτελεί εθνική προτεραιότητα και κατά τούτο επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων που ανάγονται στην τροφοδοσία της νήσου με ηλεκτρική ενέργεια.
Παράλληλα, τονίζεται ότι η εγκατεστημένη καθαρή ισχύς των θερμικών μονάδων στην Κρήτη ανέρχεται σήμερα σε 660 MW, ενώ η ζήτηση της νήσου κατά τα επόμενα έτη αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρότατα ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.
Περαιτέρω, η αναγκαιότητα διαθεσιμότητας του παραγωγικού δυναμικού στην Κρήτη εξαρτάται από την ολοκλήρωση των δύο φάσεων της διασύνδεσης της νήσου με την ηπειρωτική χώρα, η οποία συνιστά τη οριστική λύση για την μακροχρόνια διασφάλιση της ηλεκτροδότησης της νήσου.
Όσον αφορά στο έργο της διασύνδεσης της Κρήτης, αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ (απόφαση ΡΑΕ 280/2016, ΦΕΚ 2534Β/17.08.2016), η ολοκλήρωση της Φάσης Ι της Διασύνδεσης, που αφορά την κατασκευή γραμμής μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου ισχύος περίπου 2×140 MW, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2021.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Φάσης ΙΙ της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, με συνολικής καθαρής ισχύος 2×500 MW αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2022. Συνεπώς, κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ ολοκλήρωσης των δύο Φάσεων υλοποίησης της Διασύνδεσης, για την επάρκεια ηλεκτροδότησης του νησιού είναι αναγκαία η διαθεσιμότητα παραγωγικού δυναμικού.