Παρατείνεται η διαβούλευση επί του προκαταρκτικού σχεδίου για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2024-2033 του ΕΣΜΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο Διαχειριστής, με καταληκτική ημερομηνία τις 14 Μαρτίου 2024.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ:
Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 8.0, εδάφ. 8.3, παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, περιόδου 2024 – 2033. 
Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 06.02.2023 έως και τις 14.03.2023, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ [email protected] με θέμα “ΔΠΑ 2024 – 2033”.
Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:
  1. τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του,
  2. τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω:
  1. Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2024 – 2033 Κύριο Τεύχος
  2. Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2024 – 2033 Τεύχος Έργων
  3. Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2024 – 2033 Τεύχος Παραρτημάτων
  4. Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2024 – 2033 Χάρτης