Έναρξη των εργασιών προβλέπεται το επόμενο διάστημα για το μεγάλο αποχετευτικό έργο του Δήμου Πρέβεζας, το οποίο αφορά την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης), και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, με εκτιμώμενη αξία 33.108.000 ευρώ (ποσό με Φ.Π.Α.).
Το συγκεκριμένο έργο, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», αποτελεί υποέργο της πράξης: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» και συγχρηματοδοτείται κατά 95,79 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από πιστώσεις που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου, δηλαδή τον Δήμο Πρέβεζας. Το ποσό των 1.122.000,00 € βαραίνει αποκλειστικά τον Κύριο του Έργου και αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις της εργολαβίας.
Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία την 1η Φεβρουαρίου 2018 υπέγραψε σύμβαση με την μειοδότρια εταιρεία του έργου, Εργοδυναμική Πατρών, για την έναρξη των εργασιών που θα διαρκέσουν 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το δίκτυο των προς κατασκευή αγωγών ακαθάρτων μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα του δικτύου καλύπτει την αποχέτευση των οικισμών Βράχου και Παραλίας Βράχου, Παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Παραλίας Ριζών, Καστροσυκιάς και Παραλίας Καστροσυκιάς, ενώ διαχειρίζεται και τα λύματα των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας του Δήμου Πάργας.
Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών προς νότον και ειδικότερα προς το Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ γίνεται με την παρεμβολή δέκα τεσσάρων αντλιοστασίων (ΑΒ-3 έως ΑΒ-11, ΑΒ-5Λ, ΑΒ-7Ρ, ΑΡ-1 και ΑΚΣ-2) τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται επί του Κεντρικού Συλλεκτήρα Ακαθάρτων ΑΒ. Από το αντλιοστάσιο ΑΚ, επίσης με την συμβολή καταθλιπτικού αγωγού, τα λύματα προσάγονται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα έργα εισόδου αυτής.
Το νότιο τμήμα του δικτύου περιλαμβάνει το πλέγμα των αποχετευτικών αγωγών που αποχετεύουν τους οικισμούς Νέας Σαμψούντας, Νέας Σινώπης και Καναλίου και μέσω του συλλεκτήρα του τελευταίου οδηγούν τα λύματα στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο ΑΚ. Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των άνω οικισμών γίνεται με την συμβολή δέκα αντλιοστασίων (ΑΚΝ-1 έως ΑΚΝ-5, ΑΣΨ-1 έως ΑΣΨ-4 και ΑΣΝ-1)ακαθάρτων (ΑΛ1, ΑΛ2, ΑΒ1 και ΑΒ2). Στα προς κατασκευή έργα περιλαμβάνονται και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου παραλίας «Λεύκα».
Αυτά συνίστανται από: 
⇒ Αγωγό βαρύτητας (που λειτουργεί υπό πίεση) μεταφοράς των λυμάτων προς το βόρειο τμήμα της παραλίας «Λεύκα», στον οποίο παρεμβάλλονται δύο πιεζοθραυστικά φρεάτια, μήκους 6.417 m.
⇒ Υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, μήκους 1.800 m, στο πέρας του οποίου τοποθετείται διαχυτής επτά στομίων από όπου εκρέουν τα λύματα.